၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္၊ မႏၲေလးကြန္ပ ်ူဴ တာကၠသုိလ္တြင္

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအတြင္း က ်င္းပခဲ့ေသာ စာေမးပြဲမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို

ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

 

ပထမႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံ/ ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

ဒုတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

ဒုတိယနွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း (Business Information System ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း (Software Engineering) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း ( Knowledge Engineering and High Performance Computing ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း ( Embedded System and Computer System) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

တတိယႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း ( Computer Communication and Networking ) စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

စတုတၳႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံဘြဲ႔သင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

စတုတၳႏွစ္ ကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

 

မဟာကြန္ပ ်ဴ တာသိပၸံသင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

မဟာကြန္ပ ်ဴ တာနည္းပညာသင္တန္း ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း