ျပည္ေထာင္စုေန႕ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ